آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

پرتو دانش

شهربانو اسماعیلی

کتاب کار علوم چهارم دبستان

دبستان پسرانه سما

ذختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی وروایت دختری به نام قدم خیر

دبستان پسرانه سما

چگونه فرزندان خود را تربیت نکنیم

مسعود راد

تربیت فرزندان

دبستان دخترانه سما

222 نکته برای پدران و مادران

مرتضی مجدفر- ابراهیم اصلانی -

علمی و آموزشی

دبستان پسرانه سما

کلید های مقابله با اضطراب در کودکان ونوجوانان

کاتارینا ماناسیس

اضطراب کودکان

دبستان پسرانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی دختری بنام قدم خیر

دبستان پسرانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی دختری بنام قدم خیر

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

ريحانه جمال محبي

مسابقه: 50 متر قورباغه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

عارف باصري

مسابقه: شنا 50متر قورباغه

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

عارف باصري

مسابقه: شنا رشته 50متر آزاد

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مينا زرگران

مسابقه: 100 متر آزاد شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ريحانه جمال محبي

مسابقه: 50 متر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علي ندافي

مسابقه: شنا 50متر قورباغه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سحر كمالي

مسابقه: 50 متر قورباغه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آرميتا رضايي

مسابقه: 50 متر قورباغه

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

سينا باصري

مسابقه: شنا 50 متر آزاد

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

زينب قادري

مسابقه: 25 متر آزاد

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

مصطفي موحديان

مسابقه: شنا 50 متر كرال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علي ندافي

مسابقه: شنا رشته 50متر آزاد

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرحسين فرجام

1383/11/01

دبستان پسرانه سما

مهدي يار اعتماد

1386/11/03

دبستان دخترانه سما

زهرا كريمي

1383/11/03

دبستان پسرانه سما

مصطفي قاسمي

1383/11/07

دبستان دخترانه سما

زهرا مير

1384/11/05

دبستان دخترانه سما

رعنا عليزاده مندي

1389/11/05

دبستان پسرانه سما

سجاد رهبري

1387/11/03

دبستان پسرانه سما

پويا طالبي

1383/11/05

دبستان دخترانه سما

ريحانه رنجبران

1386/11/07

دبستان پسرانه سما

الياس عباس نتاج

1387/11/02

دبستان پسرانه سما

سجاد رهبري

1387/11/03