آخرین اخبار مدارس


26 دیدبستان دخترانه سما

24 دیدبستان دخترانه سما

23 دیدبستان دخترانه سما

20 دی دبستان پسرانه سما

19 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 دیدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

فوت كوزه گري

مصطفي رحماندوست

مثل هاي فارسي

دبستان دخترانه سما

قصه هاي پند آموز بوستان و گلستان

زينب عليزاده لوشابي

قصه هاي پند آموز

دبستان دخترانه سما

قصه هاي پند آموز كهن

زينب عليزاده لوشابي

قصه هاي پند آموز

دبستان پسرانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی دختری بنام قدم خیر

دبستان پسرانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی دختری بنام قدم خیر

دبستان دخترانه سما

قصه هاي پند آموز كهن

زينب عليزاده لوشابي

قصه هاي پند آموز

دبستان دخترانه سما

قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب

مهدي آذريزي

داستانهاي فارسي كوتا

دبستان دخترانه سما

كلبه آرامش

امير حسين بانكي پور فرد

جايگاه دختر و خانواد

دبستان پسرانه سما

ذختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی وروایت دختری به نام قدم خیر

دبستان دخترانه سما

راهنماي خود مراقبتي

محمد كياسالار و همكاران

مراقبت از سلامت شخصي

دبستان دخترانه سما

هدايت الانوار

محمد هدايت كاخكي

مجموعه اشعار و قصائد

دبستان دخترانه سما

ويلچر پدر

شاعر زهرا گريزپا - مرجانعباسيا

شعر كودكان - شهيدان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

عطيه كريم نيا

مسابقه: آزمون سنجش مرحله اول

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

بهاره صلواتي

مسابقه: آزمون سنجش مرحله اول

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مینا زرگران

مسابقه: مسابقات

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

زينب قادري

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زينب قادري

مسابقه: شنا ( 50 آزاد )

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مينا صبوري

مسابقه: دو و ميداني 100 متر

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

نفيسه مسيبي

مسابقه: پرش طول

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مینا زرگران

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

مينا صبوري

مسابقه: دو و ميداني 400 متر

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرحسين مقبلي نيشابور

1384/10/26

دبستان پسرانه سما

احسان صادقي

1384/10/23

دبستان پسرانه سما

مصطفي فيروزشهري

1388/10/29

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل تقوي مند

1388/10/27

دبستان دخترانه سما

اسماء ميرزائي نجم آباد

1384/10/24